แสงอารี กรุ๊ป เราเป็นผู้นำ ในการขาย การให้บริการ และการ ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อย่างครบวงจร และทันสมัย
เรามีทีมงานคุณภาพกว่า 300 คน ที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เรามีพร้อม ทุกบริการ ครบ ทุกความต้องการ

วิสัยทัศน์ & พันธะกิจ

Vision & Mission

วิสัยทัศน์

“เป็น ผู้นำ ในการขาย การให้บริการ และการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่าง ครบวงจร และ ทันสมัย

ผู้นำ

เป็นที่รู้จัก อยู่ในใจของลูกค้า (ลูกค้าเลือกเป็นลำดับแรก) และ/หรือ มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในธุรกิจการขาย การบริการ และการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ครบวงจร

การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อันได้แก่ การจัดหา การขาย การบริการ การจัดส่ง การให้คำปรึกษาต่างๆ ทั้งแก่คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม

ทันสมัย

มีภาพลักษณ์ที่มีการนำนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีในการพัฒนา กระบวนการ การบริการ การจัดส่ง และการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การปรับตัวให้ทันเหตุการณ์หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก และความทันสมัยในการให้บริการ

พันธะกิจ

1.) มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจที่ดีที่สุด
2.) มองหาโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
3.) พัฒนาระบบงาน และศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.) พัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขาย และการบริการแก่ลูกค้า
5.) พัฒนาองค์กรด้วยหลักการธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี